Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mam problém ktorý by som potreboval nejako rozlúsknuť a vyriešiť. Som slepec, invalidný dôchodca a s manželkou nežijem v spoločnej domácnosti, predali sme dom a každý si ideme riešiť svoju bytovú otázku. S manželkou nebývame v spoločnej domácnosti, deti si ona dala napísať na seba čo už ľutujem. Potrebujem si riešiť bytovú otázku a mám byt, ktorý chcem kúpiť, lebo dom čo sme mali spolu, sme predali a jediný záznam o tom je jedine kúpno - predajná zmluva. A zvyšné veci medzi nami sú jedine v ústnej forme. Ide mi jedine o to ako ošetriť aby nemala nárok na byt mnou kúpený. Mám jednu variantu, žeby ho kúpila moja sestra alebo mama a potom aby som ho dostal do daru. Ale či sa to dá alebo nie, to neviem. Vzhľadom na to, že si chcem kúpiť byt, vystupuje do popredia problém ako si ošetriť to, aby manželka nemala nárok na ten byt. Dohodli sme sa, že rozvádzať sa v danom období nebudeme. Za odpoveď Vám ďakujem.

Ján S., PrievidzaZákon umožňuje manželom (resp. súd na návrh manželov) vymedziť rozsah svojho BSM, a to štyrmi spôsobmi: I. rozšíriť BSM, II. zúžiť BSM, III. zrušiť BSM a IV. vymedziť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.


Ad I. a II. Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú na základe ich dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napr. pôjde o veci, ktoré získa len jeden manžel darovaním alebo dedením). Manželia sa však môžu dohodnúť aj tak, že zúžia zákonom vymedzený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že na základe dohody manželov budú z ich majetkového spoločenstva vyňaté veci, ktoré by inak doň patrili (napr. výnosy, úroky a prírastky veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov). K zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať.
Ad III. K zrušeniu BSM dochádza na základe návrhu, ktorý môže podať ten z manželov, ktorý nemá oprávnenie na podnikanie alebo ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (alkoholizmus jedného z manželov, hazard a pod.). Súd teda na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov začal vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak však podnikajú obaja manželia, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich.
Ad IV. BSM spravidla vzniká uzavretím manželstva. Manželia však môžu vymedziť jeho vznik až ku dňu zániku manželstva. Ide tu o obdobu tzv. koakvizície. Podstatou takého vzniku BSM je, že manželia počas manželstva nadobúdajú veci do svojho výlučného vlastníctva každý samostatne a disponujú týmito vecami ľubovoľne bez toho, aby na to potrebovali súhlas druhého z manželov. Pri zániku manželstva sa samostatné majetky manželov stávajú spoločnými.

 

V prípade rozšírenia, zúženia alebo vymedzenia vzniku BSM ku dňu zániku manželstva zákon vyžaduje pre túto dohodu obligatórnu formu notárskej zápisnice. Jej účelom je právna istota vzťahov. Preto ako uvádzate, že ste sa s manželkou dohodli, že každý z vás si obstará samostatný byt, i táto dohoda si vyžaduje písomnú formu. V opačnom prípade by išlo o absolútne neplatný právny úkon a samozrejme, neuniesli by ste pri rozvode dôkazné bremeno. Takúto dohodu môžu uzavrieť len manželia. To znamená, že dohodu nemožno uzavrieť skôr, než došlo k uzavretiu manželstva.

Neskôr možno takúto dohodu uzavrieť kedykoľvek za trvania manželstva a počas jeho existencie ju tiež meniť. Takáto dohoda bude slúžiť ako verejná listina a dôkazný prostriedok, pričom vo vzťahu k tretej osobe sa môžete na túto dohodu odvolávať, len ak táto osoba o dohode vedela.

 

Dom, ktorý ste predali ako manželia, bol ako uvádzate, váš spoločný. Ak máte obavu, aby si vaša manželka nenárokovala byt, ktorý si mienite kúpiť, vyzvite manželku (napokon ide o váš spoločný záujem) a navštívte notára. Z dikcie zákona vyplýva, že dohoda o zúžení BSM sa môže vzťahovať aj na budúci majetok. V dohode o zúžení BSM sa uvedie, že došlo k predaji spoločného domu, ďalej spôsob akým ste si podelili zisk z jeho predaja a súčasne treba uviesť, že tieto peniaze chcete vyňať z BSM a použiť ich výlučne za účelom kúpy bytu, pričom tento bude patriť do vášho výlučného vlastníctva. V prípade rozvodu tak nebudete musieť mať obavu, že by tento byt bol poňatý ako predmet BSM. Keďže ide o nehnuteľnú vec (hoci aj budúcu), dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. Táto dohoda tak tvorí prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu.

 

Ak by napr. vaša manželka mala nejaké nevyrovnané záväzky, jej veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z vášho majetku. Dohoda, ktorú by ste uzavreli s manželkou ohľadne BSM, musí byť veriteľom známa. Vtedy by sa mohli domáhať úhrady dlhu len voči vašej manželke. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo. Notárske zápisnice sa podľa § 55 zákona č. 323/1992 Zb., Notársky poriadok, uschovávajú v kovovej skrini v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Ak sa spisuje notárska zápisnica s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, notár priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a pri jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť maloletí, tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať, ďalej osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, alebo jeho spoločník.


 

Späť

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Nájomné byty v súčasnosti

Nájomné byty na Slovensku sú čímsi, čo nezapĺňa hlavné témy týkajúce sa realitných debát. V nich totiž predsa len panuje v našich končinách vplyv snáď už končiacej krízy a jej dopadov na ceny nehnuteľnosti. Pričom táto téma by si na Slovensku zaslúžila oveľa viac pozornosti ako má v súčasnosti. Nájomné byty sú totiž trendom, ktorý by mohol oživiť realitný segment a sprístupnil by bývanie, ktoré síce nie je „vo vlastnom“, ale určite by pomohlo mnohým nájsť si prístupnejšiu strechu nad hlavou.Ako sme už spomenuli hneď na začiatku, téma..

Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly

Trávili ste aj napriek množstvu slnečných letných dní pomerne veľa času v uzavretých priestoroch? Práca a rôzne iné povinnosti si jednoducho nevyberajú. Príchod zimy však neznamená, že by ste v tomto trende mali pokračovať a zaťažiť svoje telo ešte viac. Aj v zime si môžete užiť nádherné prostredie prírody pod bezpečným prístreším modernej a pevnej pergoly. Pergola je špeciálny prístrešok určený na ochranu verandy, terasy alebo priestoru pred páliacim slnkom, vetrom alebo dažďom. Jeho nosnú časť tvoria opakujúce sa úseky oblúkov, vzájomne..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.