Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”).

Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých bol zo strany obce udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Negatívne vymedzenie pojmu nebytových priestorov zahŕňa príslušenstvo bytu ako aj spoločné priestory domu. Plné právo disponovať s nebytovými priestormi - teda vrátane práva nebytový priestor scudziť - prislúcha ich vlastníkom, prípadne tým, ktorí vykonávajú právo hospodárenia (prenajímateľ).

Podstatné náležitosti zmluvy o nájme

Nájom nebytového priestoru vzniká na základe zmluvy o nájme v zmysle ust. § 3 ZPN, na základe ktorej sa zo srany prenajímateľa prenecháva nebytový priestor na užívanie nájomcovi. Nebytový priestor sa pritom prenajíma na účel, na ktorý je stavebne určený. Zákon vyžaduje pre zmluvu o nájme nebytových priestorov pśomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok neplatnosť daného právneho úkonu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o nájme nebytového priestoru patria:

a) predmet a účel nájmu,

b) výšku a splatnosť nájomného,

c) spôsob jeho platenia,

d) čas, na ktorý sa nájom uzaviera (v prípade, že nejde o nájom na neurčitý čas)

V súvislosti s dojednaním času treba povedať, že pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená obcou, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky. Výnimku predstavuje napr. zákon č. 427/1990 Zb.

Obec, ktorej nebytové priestory patria, môže prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo správy majetku obce, aby prenajala nebytový priestor a uzavrela nájomnú zmluvu s určeným nájomcom. Ide však o taxatívne vymedzené prípady, ako:

a) ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti , zdravotnícke zariadenie, školu alebo školské zariadenie,

b) ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej polície,

c) ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený,

d) ak je potrebné umiestniť konzulárny úrad, obchodné oddelenie cudziieho štátu, či iného orgánu alebo inštúcie, ktorým podľa medzinárodného práva patria medzi diplomatické výsady a imunity.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Platí, že ak nie je v zmluve o nájme nebytového priestoru dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené. Ak si prenajímateľ neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti, v dôsledku čoho nájomca môže užívať nebytový priestor len obmedzene, nájomca nárok na pomernú zľavu z nájomného, a to i v príapde podnájmu.

Nájomcovi uzvaretím zmluvy o nájme vzniká právo nebytový priestor užívať v rozsahu dohodnutom v zmluve o nájme. Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu inej osobe, no len so súhlasom prenajímateľa. Nájomca má okrem povinnosti riadne a včas platiť dohodnuté nájomné tiež povinnosť uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu. Otázka výšky nájomného sa spravuje spravidla dohodou zmkuvných strán. Ak však existuje všeobecne záväzný predpis vydaný napr. obcou,, ktorý by výšku nájomného upravoval, výška nájomného sa spravuje ním.

Pokiaľ ide o nie bežné opravy nebytového pristoru, na tie je povinný samozrejme prenajímateľ, avśak nájmca je povinný prenajímateľa bez zbytočného odkladu informovať o potrebe opráv. Súčasne je povinný umožniť ich vykonanie a v opačnom prípade je zodpovedný za vzniknutú škodu.

Čitateľské otázky adresujte na : lasak@defensa.sk

Späť

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Keď sme sa rozhodli zatepliť svoj domov

 „Už niekoľko rokov sa na Slovenku veľké, ale aj menšie sivé sídliská z čias socialistickej výstavby menia na čoraz väčšie ostrovčeky farebných budov, ktoré prešli tzv. rekonštrukčnou kúrou v pobode zatepľovania. Keďže väčšina bytových domov je stará už niekoľko desačročí, zančná časť z nich potrebuje priam nutnú rekoštrukciu. Základnou otázkou sa preto často na domových schôdzach stáva otázka: Ako si teda zateplíme svoje spoločné bývanie a hlavne akým spôsobom na to získať peniaze.“ Čo urobiť pred zatepľovaním domu Dobré..

Fotovoltika, ekologická výroba energie Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.Nezáujem o informovanosť..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Dom na predaj

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.