Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”).

Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých bol zo strany obce udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Negatívne vymedzenie pojmu nebytových priestorov zahŕňa príslušenstvo bytu ako aj spoločné priestory domu. Plné právo disponovať s nebytovými priestormi - teda vrátane práva nebytový priestor scudziť - prislúcha ich vlastníkom, prípadne tým, ktorí vykonávajú právo hospodárenia (prenajímateľ).

Podstatné náležitosti zmluvy o nájme

Nájom nebytového priestoru vzniká na základe zmluvy o nájme v zmysle ust. § 3 ZPN, na základe ktorej sa zo srany prenajímateľa prenecháva nebytový priestor na užívanie nájomcovi. Nebytový priestor sa pritom prenajíma na účel, na ktorý je stavebne určený. Zákon vyžaduje pre zmluvu o nájme nebytových priestorov pśomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok neplatnosť daného právneho úkonu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o nájme nebytového priestoru patria:

a) predmet a účel nájmu,

b) výšku a splatnosť nájomného,

c) spôsob jeho platenia,

d) čas, na ktorý sa nájom uzaviera (v prípade, že nejde o nájom na neurčitý čas)

V súvislosti s dojednaním času treba povedať, že pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená obcou, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky. Výnimku predstavuje napr. zákon č. 427/1990 Zb.

Obec, ktorej nebytové priestory patria, môže prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo správy majetku obce, aby prenajala nebytový priestor a uzavrela nájomnú zmluvu s určeným nájomcom. Ide však o taxatívne vymedzené prípady, ako:

a) ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti , zdravotnícke zariadenie, školu alebo školské zariadenie,

b) ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej polície,

c) ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený,

d) ak je potrebné umiestniť konzulárny úrad, obchodné oddelenie cudziieho štátu, či iného orgánu alebo inštúcie, ktorým podľa medzinárodného práva patria medzi diplomatické výsady a imunity.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Platí, že ak nie je v zmluve o nájme nebytového priestoru dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené. Ak si prenajímateľ neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti, v dôsledku čoho nájomca môže užívať nebytový priestor len obmedzene, nájomca nárok na pomernú zľavu z nájomného, a to i v príapde podnájmu.

Nájomcovi uzvaretím zmluvy o nájme vzniká právo nebytový priestor užívať v rozsahu dohodnutom v zmluve o nájme. Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu inej osobe, no len so súhlasom prenajímateľa. Nájomca má okrem povinnosti riadne a včas platiť dohodnuté nájomné tiež povinnosť uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu. Otázka výšky nájomného sa spravuje spravidla dohodou zmkuvných strán. Ak však existuje všeobecne záväzný predpis vydaný napr. obcou,, ktorý by výšku nájomného upravoval, výška nájomného sa spravuje ním.

Pokiaľ ide o nie bežné opravy nebytového pristoru, na tie je povinný samozrejme prenajímateľ, avśak nájmca je povinný prenajímateľa bez zbytočného odkladu informovať o potrebe opráv. Súčasne je povinný umožniť ich vykonanie a v opačnom prípade je zodpovedný za vzniknutú škodu.

Čitateľské otázky adresujte na : lasak@defensa.sk

Späť

Feng šuej

Placebo efekt alebo pravda?ExteriérOrientácia podľa svetových stránInteriérVchod a chodbaSpálňaVaša kanceláriaKuchyňaObývačkaJedáleňKúpeľňa Čínska kultúra sa snaží v každom smere dodržiavať predovšetkým rovnováhu. O prvkoch Jing a Jang počul už asi každý z nás. Sú vzájomne prepojené, jeden potrebuje druhý na dosiahnutie cieľa. Približne pred dvetisíc rokmi vznikla, ako už iste tušíte, v Číne filozofia Tao, ktorá učí, že na svete nie je nič stále, všetko sa mení a všetko so všetkým súvisí. Zakladateľ taoizmu, staročínsky filozof Lao,..

Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú..

Okná

DrevoPlastové okenné rámové vlysyOceľové okenné rámové vlysyHliníkové rámové vlysyKombinovanéPLASTOVÉ OKNÁ - z čoho si vybrať?Výhody plastových okien oproti ostatným rámomKoľko také okno vydrží?Údržba plastových okienPridanie ďalšieho sklaNáhrada jednoduchého zasklenia izolačnými dvojsklamiMontáž plastových okienNalepenie priehľadnej izolačnej fólie priamo na sklo okna Z funkčného hľadiska majú okná dve základné poslania. Ich úlohou je zaistiť prirodzené vetranie miestnosti a jej prirodzené osvetlenie. Presne na takýto účel sa používali od..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na možné riešenie nasledovného problému. Moja manželka je spoluvlastníkom domu. Ona vlastní 2/10 z domu a ďalej je tam viacej vlastníkov, pričom jeden z nich, ktorý má 1/10 z domu, ju dal pred niekoľkými rokmi založiť a spadla na to exekúcia ktorú on nie je schopný splácať dlhé roky. Ešte k tomu je na tú 1/10 domu viacej exekúcií, čo sme sa nedávno dozvedeli. Radi by sme to začali riešiť, len nevieme ako. Chceli by sme tú 1/10 vyplatiť alebo postupne splatiť, ak sa to dá, lebo musíme opraviť určité časti domu a nakoľko..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..