Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mam problém ktorý by som potreboval nejako rozlúsknuť a vyriešiť. Som slepec, invalidný dôchodca a s manželkou nežijem v spoločnej domácnosti, predali sme dom a každý si ideme riešiť svoju bytovú otázku. S manželkou nebývame v spoločnej domácnosti, deti si ona dala napísať na seba čo už ľutujem. Potrebujem si riešiť bytovú otázku a mám byt, ktorý chcem kúpiť, lebo dom čo sme mali spolu, sme predali a jediný záznam o tom je jedine kúpno - predajná zmluva. A zvyšné veci medzi nami sú jedine v ústnej forme. Ide mi jedine o to ako ošetriť aby nemala nárok na byt mnou kúpený. Mám jednu variantu, žeby ho kúpila moja sestra alebo mama a potom aby som ho dostal do daru. Ale či sa to dá alebo nie, to neviem. Vzhľadom na to, že si chcem kúpiť byt, vystupuje do popredia problém ako si ošetriť to, aby manželka nemala nárok na ten byt. Dohodli sme sa, že rozvádzať sa v danom období nebudeme. Za odpoveď Vám ďakujem.

Ján S., PrievidzaZákon umožňuje manželom (resp. súd na návrh manželov) vymedziť rozsah svojho BSM, a to štyrmi spôsobmi: I. rozšíriť BSM, II. zúžiť BSM, III. zrušiť BSM a IV. vymedziť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.


Ad I. a II. Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú na základe ich dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napr. pôjde o veci, ktoré získa len jeden manžel darovaním alebo dedením). Manželia sa však môžu dohodnúť aj tak, že zúžia zákonom vymedzený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že na základe dohody manželov budú z ich majetkového spoločenstva vyňaté veci, ktoré by inak doň patrili (napr. výnosy, úroky a prírastky veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov). K zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať.
Ad III. K zrušeniu BSM dochádza na základe návrhu, ktorý môže podať ten z manželov, ktorý nemá oprávnenie na podnikanie alebo ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (alkoholizmus jedného z manželov, hazard a pod.). Súd teda na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov začal vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak však podnikajú obaja manželia, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich.
Ad IV. BSM spravidla vzniká uzavretím manželstva. Manželia však môžu vymedziť jeho vznik až ku dňu zániku manželstva. Ide tu o obdobu tzv. koakvizície. Podstatou takého vzniku BSM je, že manželia počas manželstva nadobúdajú veci do svojho výlučného vlastníctva každý samostatne a disponujú týmito vecami ľubovoľne bez toho, aby na to potrebovali súhlas druhého z manželov. Pri zániku manželstva sa samostatné majetky manželov stávajú spoločnými.

 

V prípade rozšírenia, zúženia alebo vymedzenia vzniku BSM ku dňu zániku manželstva zákon vyžaduje pre túto dohodu obligatórnu formu notárskej zápisnice. Jej účelom je právna istota vzťahov. Preto ako uvádzate, že ste sa s manželkou dohodli, že každý z vás si obstará samostatný byt, i táto dohoda si vyžaduje písomnú formu. V opačnom prípade by išlo o absolútne neplatný právny úkon a samozrejme, neuniesli by ste pri rozvode dôkazné bremeno. Takúto dohodu môžu uzavrieť len manželia. To znamená, že dohodu nemožno uzavrieť skôr, než došlo k uzavretiu manželstva.

Neskôr možno takúto dohodu uzavrieť kedykoľvek za trvania manželstva a počas jeho existencie ju tiež meniť. Takáto dohoda bude slúžiť ako verejná listina a dôkazný prostriedok, pričom vo vzťahu k tretej osobe sa môžete na túto dohodu odvolávať, len ak táto osoba o dohode vedela.

 

Dom, ktorý ste predali ako manželia, bol ako uvádzate, váš spoločný. Ak máte obavu, aby si vaša manželka nenárokovala byt, ktorý si mienite kúpiť, vyzvite manželku (napokon ide o váš spoločný záujem) a navštívte notára. Z dikcie zákona vyplýva, že dohoda o zúžení BSM sa môže vzťahovať aj na budúci majetok. V dohode o zúžení BSM sa uvedie, že došlo k predaji spoločného domu, ďalej spôsob akým ste si podelili zisk z jeho predaja a súčasne treba uviesť, že tieto peniaze chcete vyňať z BSM a použiť ich výlučne za účelom kúpy bytu, pričom tento bude patriť do vášho výlučného vlastníctva. V prípade rozvodu tak nebudete musieť mať obavu, že by tento byt bol poňatý ako predmet BSM. Keďže ide o nehnuteľnú vec (hoci aj budúcu), dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. Táto dohoda tak tvorí prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu.

 

Ak by napr. vaša manželka mala nejaké nevyrovnané záväzky, jej veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z vášho majetku. Dohoda, ktorú by ste uzavreli s manželkou ohľadne BSM, musí byť veriteľom známa. Vtedy by sa mohli domáhať úhrady dlhu len voči vašej manželke. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo. Notárske zápisnice sa podľa § 55 zákona č. 323/1992 Zb., Notársky poriadok, uschovávajú v kovovej skrini v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Ak sa spisuje notárska zápisnica s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, notár priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a pri jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť maloletí, tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať, ďalej osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, alebo jeho spoločník.


 

Späť

Realitná kancelária – áno či nie?

Bytoví podvodníciV čom vám pomôže realitná kanceláriaNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kancelárieTakže ako postupovať?Ako sa pohybujú ceny bytov a rodinných domov? Čo ich ovplyvňuje?Zhrnutie výhod využitia služieb realitnej kancelárieMožno práve teraz stojíte pred dôležitou transakciou s vašou nehnuteľnosťou a zvažujete, či zveriť alebo nie určité kompetencie realitnej kancelárii. Nie je to jednoduché rozhodnutie, pretože ak sledujete realitný trh, sem tam sa vyskytnú aj podvodníci. A možno máte predstavu, že to budú zbytočne vynaložené peniaze,..

Predaj apartmánov na zimnú dovolenku

Praskajúci oheň v krbe, zimná lyžovačka pod oknom, to je hádam sen každého, kto má v obľube zimné dovolenky v zasneženej prírode. V poslednom období sa na Slovensku stala doslova módna kúpa apartmánových domov po väčšinou vo vysokohorských lyžiarskych strediskách. V porovnaní s ostatnými typmi nehnuteľností spájajú v sebe niekoľko výhod. V prvom rade sú výhodnou investíciou, pre tých, ktorí radi vidia svoje peniaze rásť. Ich prenájom počas obdobia, kedy ich práve neobývate, vám môže vyniesť pár tisícok navrch. No v neposlednom rade im nemožno uprieť,..

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Práva a povinnosti k spoločnému bytu

Pred asi pol rokom som sa oženil a teraz nám bol s manželkou pridelený obecný byt. Aké sú naše práva a povinnosti k spoločnému bytu? Čo sa stane v prípade, že sa rozvedieme, komu byt zostane? Môžeme byt od obce kúpiť?R.E. Kráľ, Bratislava Z otázky vyplýva, že Vám a Vašej manželke vznikol (podpisom nájomnej zmluvy s obcou) spoločný nájom obecného bytu. Podľa Občianskeho zákonníka budete mať k bytu rovnaké práva a povinnosti, najmä budete mať právo byt spoločne užívať a povinnosť podieľať sa spoločne na nákladoch spojených s užívaním bytu. Bežné..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..