Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mam problém ktorý by som potreboval nejako rozlúsknuť a vyriešiť. Som slepec, invalidný dôchodca a s manželkou nežijem v spoločnej domácnosti, predali sme dom a každý si ideme riešiť svoju bytovú otázku. S manželkou nebývame v spoločnej domácnosti, deti si ona dala napísať na seba čo už ľutujem. Potrebujem si riešiť bytovú otázku a mám byt, ktorý chcem kúpiť, lebo dom čo sme mali spolu, sme predali a jediný záznam o tom je jedine kúpno - predajná zmluva. A zvyšné veci medzi nami sú jedine v ústnej forme. Ide mi jedine o to ako ošetriť aby nemala nárok na byt mnou kúpený. Mám jednu variantu, žeby ho kúpila moja sestra alebo mama a potom aby som ho dostal do daru. Ale či sa to dá alebo nie, to neviem. Vzhľadom na to, že si chcem kúpiť byt, vystupuje do popredia problém ako si ošetriť to, aby manželka nemala nárok na ten byt. Dohodli sme sa, že rozvádzať sa v danom období nebudeme. Za odpoveď Vám ďakujem.

Ján S., PrievidzaZákon umožňuje manželom (resp. súd na návrh manželov) vymedziť rozsah svojho BSM, a to štyrmi spôsobmi: I. rozšíriť BSM, II. zúžiť BSM, III. zrušiť BSM a IV. vymedziť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.


Ad I. a II. Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú na základe ich dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napr. pôjde o veci, ktoré získa len jeden manžel darovaním alebo dedením). Manželia sa však môžu dohodnúť aj tak, že zúžia zákonom vymedzený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že na základe dohody manželov budú z ich majetkového spoločenstva vyňaté veci, ktoré by inak doň patrili (napr. výnosy, úroky a prírastky veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov). K zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať.
Ad III. K zrušeniu BSM dochádza na základe návrhu, ktorý môže podať ten z manželov, ktorý nemá oprávnenie na podnikanie alebo ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (alkoholizmus jedného z manželov, hazard a pod.). Súd teda na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov začal vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak však podnikajú obaja manželia, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich.
Ad IV. BSM spravidla vzniká uzavretím manželstva. Manželia však môžu vymedziť jeho vznik až ku dňu zániku manželstva. Ide tu o obdobu tzv. koakvizície. Podstatou takého vzniku BSM je, že manželia počas manželstva nadobúdajú veci do svojho výlučného vlastníctva každý samostatne a disponujú týmito vecami ľubovoľne bez toho, aby na to potrebovali súhlas druhého z manželov. Pri zániku manželstva sa samostatné majetky manželov stávajú spoločnými.

 

V prípade rozšírenia, zúženia alebo vymedzenia vzniku BSM ku dňu zániku manželstva zákon vyžaduje pre túto dohodu obligatórnu formu notárskej zápisnice. Jej účelom je právna istota vzťahov. Preto ako uvádzate, že ste sa s manželkou dohodli, že každý z vás si obstará samostatný byt, i táto dohoda si vyžaduje písomnú formu. V opačnom prípade by išlo o absolútne neplatný právny úkon a samozrejme, neuniesli by ste pri rozvode dôkazné bremeno. Takúto dohodu môžu uzavrieť len manželia. To znamená, že dohodu nemožno uzavrieť skôr, než došlo k uzavretiu manželstva.

Neskôr možno takúto dohodu uzavrieť kedykoľvek za trvania manželstva a počas jeho existencie ju tiež meniť. Takáto dohoda bude slúžiť ako verejná listina a dôkazný prostriedok, pričom vo vzťahu k tretej osobe sa môžete na túto dohodu odvolávať, len ak táto osoba o dohode vedela.

 

Dom, ktorý ste predali ako manželia, bol ako uvádzate, váš spoločný. Ak máte obavu, aby si vaša manželka nenárokovala byt, ktorý si mienite kúpiť, vyzvite manželku (napokon ide o váš spoločný záujem) a navštívte notára. Z dikcie zákona vyplýva, že dohoda o zúžení BSM sa môže vzťahovať aj na budúci majetok. V dohode o zúžení BSM sa uvedie, že došlo k predaji spoločného domu, ďalej spôsob akým ste si podelili zisk z jeho predaja a súčasne treba uviesť, že tieto peniaze chcete vyňať z BSM a použiť ich výlučne za účelom kúpy bytu, pričom tento bude patriť do vášho výlučného vlastníctva. V prípade rozvodu tak nebudete musieť mať obavu, že by tento byt bol poňatý ako predmet BSM. Keďže ide o nehnuteľnú vec (hoci aj budúcu), dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. Táto dohoda tak tvorí prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu.

 

Ak by napr. vaša manželka mala nejaké nevyrovnané záväzky, jej veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z vášho majetku. Dohoda, ktorú by ste uzavreli s manželkou ohľadne BSM, musí byť veriteľom známa. Vtedy by sa mohli domáhať úhrady dlhu len voči vašej manželke. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo. Notárske zápisnice sa podľa § 55 zákona č. 323/1992 Zb., Notársky poriadok, uschovávajú v kovovej skrini v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Ak sa spisuje notárska zápisnica s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, notár priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a pri jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť maloletí, tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať, ďalej osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, alebo jeho spoločník.


 

Späť

Zimné obdobie a stavba rodinného domu

Teplé a slnečné dni sú už definitívne za nami. Nuž z pohľadu meteorológie sa nič prevratné nedeje, ale z pohľadu výstavby nehnuteľností príchod chladných dní znamená veľa. Jednoducho povedané, stavbárska sezóna sa pomaly, ale isto končí. A tak mnoho ľudí, ktorí sa pustili do stavby vlastného rodinného domu preto rieši v týchto dňoch jednoduchú, ale závažnú dilemu. Ktoré práce dokončiť na svojej stavbe ešte pred zimou, a ktoré naopak odložiť až na teplejšie jarné dni? Ak je vašim snom stavba vlastného rodinného domu a rozhodli ste sa aj tento..

Škodcovia a naša domácnosť

„Každý rodinný dom či byt by mal pre svojich majiteľov slúžiť predovšetkým ako oáza pokoja a bezpečia. Mnohí ľudia si pri naplnení týchto slov zabezpečia svoju nehnuteľnosť tými najmodernejšími systémami proti vlámaniu. Pritom tá ozajstná bezpečnosť nášho bývania spočíva aj v dostatočnej miere ochrany pred nepovolanými hosťami v našich príbytkoch, ako sú nepríjemný hmyz, či čoraz viac prefíkanejšie hlodavce, ktoré sú nočnou morou každého, kto už musel s týmto druhom návštevy neplánovane bojovať.“ Medzi návštevníkov našich domácností,..

Požiarna ochrana

Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom. Protipožiarne budovy Na bezpečnosť a ochranu proti požiarom sa musí dbať nielen pri využívaní už hotových stavieb. Zhodný podiel zodpovednosti majú aj projektanti a stavebníci. Stavba sa už v počiatkoch jej realizácie z hľadiska požiarnej..

Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského..

Svojpomoc namiesto štátnej moci

Pred rokom som privolila môjmu známemu, aby sa ku mne nasťahoval. Dohodli sme sa, že budeme spolu bývať, pričom obaja sme mali prispievať na „spoločnú domácnosť“. Súhlasila som, nakoľko išlo o rodinného priateľa, ktorému boli moji rodičia z minulosti zaviazaní. Po čase nastali však rozpory, prišiel o zamestnanie, začal byť agresívny - slovné útoky, negativizmus. Na domácnosť prestal prispievať, prácu si nehľadal, čo bolo pre mňa už neudržateľné. Som zúfalá, lebo vo svojom vlastnom byte nemám pokoj, dotyčný sa mi smeje do očí a vyhráža sa mi súdmi,..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Nehnuteľnosti sa viažu ...