Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom dôsledku stratili svoje obydlia, domy, byty a de facto sa ocitli na ulici. Daným postupom nebankových subjektov sa rozširoval pre celú spoločnosť závažný problém bezdomovstva a pretrvával protiprávny stav. Nakoľko mnohí z Vás, vážení čitatelia, nás kontaktovali práve vo vyššie načrtnutej veci, v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame náležitú informáciu, ako postupovať v súlade so zákonom v rámci zmluvných vzťahoch súvisiacich s pôžičkami pri zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti.

Zabezpečovací prevod práva je jedným z prostriedkov zabezpečenia záväzku (povinnosti), medzi ktoré ďalej patria zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy, záložná zmluva, uznanie dlhu alebo banková záruka. Zabezpečovacie právne inštitúty slúžia v prospech veriteľa a posilňujú jeho právne postavenie vo vzťahu k dlžníkovi tým, že znižujú nebezpečenstvo prípadného porušenia zmluvného záväzku dlžníkom. Ide tak o právny prostriedok pre prípad, ak si dlžník nesplní riadne a včas svoj splatný záväzok vyplývajúci z konkrétnej zmluvy (napr. zmluva o pôžičke a pod.), pričom ďalšou funkciou týchto inštitútov je kvázi uhradzovacia funkcia - ich uplatnením v konečnom dôsledku dochádza k uspokojeniu veriteľa.

Zákonom č. 568/2007 Z. z. (ďalej v texte len „zákon č. 568“) účinným od 1.1.2008 došlo k zmene a doplneniu Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej vyvstali zmeny v právnej úprave, okrem iného, inštitútov, akými sú zabezpečovací prevod práva a zabezpečovacie postúpenie pohľadávky. Predmetným zákonom bol tiež zmenený a doplnený zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, Exekučný poriadok a Občiansky súdny poriadok v § 159a súvisiaci s § 34 ods. 2 Katastrálneho zákona.

Prostredníctvom zmenenej právnej úpravy sa upravil inštitút zabezpečenia záväzkov prevodom práva , a to tak, že splnenie záväzku je možné zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka či tretej osoby v prospech veriteľa. Právna zmena, nóvum spočíva práve v dočasnosti prevodu práva , kde sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci (nehnuteľnosti, avšak môže ísť aj o hnuteľnú vec - poznámka autora) . Pri tom sa v prípade nehnuteľností aplikuje § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne, inak zmluve hrozí sankcia neplatnosti. Medzi náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva patria:

I. vymedzenie zabezpečeného záväzku

II. označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa

III. práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva

IV. ocenenie prevádzaného práva v peniazoch

V. spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva

VI. najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby (viď zákon č. 527/2002 Z.z.)

VII. označenie dlžníka, ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka.

Veriteľ má pri zabezpečovacom prevode práva k nehnuteľnosti povinnosť oznámiť dočasný prevod práva príslušnej správe katastra, ktorá túto skutočnosť vyznačí v katastri nehnuteľností. Právo k nehnuteľnosti prechádza uspokojením zabezpečenej pohľadávky (dlhu z pôžičky, úveru) späť na toho, kto ho previedol (dlžník, tretia osoba). Od veriteľa alebo dlžníka sa nevyžaduje vykonať právny úkon smerujúci k prevodu práva k nehnuteľnosti, keďže k spätnému prevodu dochádza priamo zo zákona. Právo veriteľa previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo ju inak zaťažiť v prospech inej osoby , čím by sa zhoršilo postavenie dlžníka v prípadnom súdnom spore v snahe získať nehnuteľnosť späť, je novou právnou úpravou vylúčené. Avšak len do okamihu, keď zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti zanikne. Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.

Veritelia, na ktorých prešlo v súvislosti so zabezpečením záväzku dlžníka právo k nehnuteľnosti, v mnohých prípadoch právo k nehnuteľnosti scudzili na tretie osoby, nehnuteľnosť speňažili už pred v zmluve dohodnutou splatnosťou pohľadávky. Novou právnou úpravou je obdobné konanie zakázané, a podľa § 553c Občianskeho zákonníka, dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Výtvarné umenie ako okrasa  nehnuteľnosti Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno. Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa..

Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho?

V máji 1990 som uzavrela manželstvo. Krátko na to moji rodičia požiadali bytové družstvo o prepis ich členského podielu na moju osobu, rodičia mi teda byt darovali. Bola uzavretá dohoda o prevode členských práv, v rámci ktorej však bol uvedený aj môj muž, s ktorým sa v súčasnosti súdim o byt. Aj v samotnej dohode o odovzdaní a prevzatí bytu z decembra 1990 som uvedená ako osoba, ktorej bol byt pridelený len ja. Od roku 2005 spolu s mužom nežijeme v domácnosti. Byt bol medzičasom od družstva odkúpený do osobného vlastníctva na základe mnou podanej žiadosti..

Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy

Omylom je, ak si niekto myslí, že v Stredomorí si nehnuteľnosť môžu dovoliť len superboháči, milionári. Napriek súčasnej situácii v Grécku ceny nehnuteľností postupne klesajú a z uvedenej situácie ťažia najmä Rusi a Taliani, ktorí skupujú nehnuteľnosti – apartmány, byty, domy, hotely a pod. Napríklad, klasický 2-izbový byt na gréckom ostrove je možné kúpiť od asi 45-50 tisíc eur, za ktorú je možné kúpiť 1- izbový byt v Bratislave.   Split a Dubrovnik - najväčší dopyt po luxuse   Pre Slovákov..

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou. Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.