Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 

Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.

Miloslava H., Prievidza

Právne postavenie súdneho exekútora

Exekučná činnosť je výkonom verejnej moci, exekútor tak reprezentuje štát. Exekútor vzhľadom na uvedené by mal vykonávať exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Exekútor je samozrejme zodpovedný za svoje konanie pri vykonávaní exekučnej činnosti. Exekútor ako verejný činiteľ na jednej strane síce požíva osobitnú ochranu ako napr. poslanci, avšak súčasne musí niesť následky za prípadné trestnoprávne pochybenie. Môže sa dopustiť niektorého z trestných činov verejných činiteľov ako napr. zneužitia právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom, prijímania úplatku alebo nepriamej korupcie.

Nesprávny úradný postup

Uvádzate, že súdny exekútor vám zablokoval váš bankový účet a stiahol z neho peňažné prostriedky. Som toho názoru, že kým súd nerozhodol o vašich námietkach proti exekúcii, exekútor nemal konať a siahať na vaše peniaze. Nepoznám však všetky okolnosti vášho prípadu, a preto vám nemôžem poskytnúť adekvátnu odpoveď. Pokiaľ sa však domnievate, že súdny exekútor postupoval v rozpore so zákonom a svojim konaním vám spôsobil nejakú ujmu, je možné obrátiť sa na príslušný súd ako aj na samosprávnu organizáciu súdnych exekútorov - Slovenskou komorou exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, www.ske.sk, e-mail: ske@exekutor.sk

Nárok na náhradu škody, ktorá by vám vznikla konaním súdneho exekútora, môžete si uplatniť aj prostredníctvom samostatného konania v súlade so zákonom č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Podľa § 3 tohto zákona, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, ďalej nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. Podľa § 4 citovaného zákona je vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená súdnym exekútorom pri výkone exekučnej činnosti, príslušný konať v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Pre občana je výhodné, že v rámci konania o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je oslobodený od súdnych poplatkov.

Predbežné prerokovanie nároku
Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom musí byť vopred predbežne prerokovaný na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku. Ak príslušný orgán neuspokojí váš nárok na náhradu škody alebo jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o predbežné prerokovanie, môžete sa poškodený domáhať uspokojenia svojho nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.
Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu. Podmienkou je, že tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom. Ak by iba samotné konštatovanie porušenia práva nebolo pre vás dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, môžte sa domáhať aj uhradenia nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak. V súvislosti s rozhodovaním súdu o námietkach proti exekúcii, ak súd nerozhodol počas dvoch rokov, ako uvádzate, je nevyhnutné adresovať predsedovi príslušného súdu sťažnosť podľa § 62 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch na prieťahy v konaní, príp. kontaktovať sekciu civilného práva v rámci Ministerstva spravodlivosti SR.

Čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Ako by mala vyzerať detská izba Ako by mala vyzerať detská izba

-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> Koniec leta využíva veľa rodín na rekonštruovanie svojich príbytkov v rámci vyčerpania dovoleniek. Medzi takto často upravované izby patrí hlavne detská izba. Niekto to robí z dôvodu očakávania milého prírastku do rodiny, či už svoje odrastené ratolesti pripravuje na ďalší školský rok. O tom, ako by takáto miestnosť mala vyzerať, kam je najlepšie umiestniť posteľ a ostatný nábytok alebo ako správne osvetliť miestnosť sa dočítate nižšie. Ak sa dieťa..

Úprava bytu pre zdravotne postihnutých

FinancovanieDomov bez bariérBezbariérová kúpeľňaBezbariérová kuchyňaBezbariérová spoločnosťUbytovacie zariadenia a obchodné domyV Európe žije viac ako 50 miliónov postihnutých občanov. Ich každodenný život im znepríjemňujú veci, ktoré sú pre ostatných bežnými a vôbec si ich neuvedomujú. Ide napríklad o vysoké obrubníky pri cestách a chodníkoch, tiché semafory, rýchlo sa zatvárajúce dvere, nedostupné budovy či zle zaparkované autá. Obmedzenia sa však často nachádzajú aj na samotných pracoviskách a domovoch týchto ľudí. Pre bezproblémový život..

Úskalia pri predaji rodinného domu

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnostiOblasť, prostredieDopravná dostupnosť a inžinierske sieteAko môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?Prístup na pozemokStav vašej stavbyZapojiť do predaja realitnú kanceláriu? Ako postupovať?Na čo si treba dať najviac pozor? Ceny nehnuteľností u nás stagnujú. Podobne ako všade inde. Nie je to nič zarážajúce, aj keď sa po všetkých integračných procesoch, ktorými naša krajina za posledné roky prešla, predpokladal úplne opačný proces. Takže ako dom čo najvýhodnejšie predať? Kde sú výhody realitnej kancelárie? A ako..

Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.Miloslava H.,..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Nekvalitné zateplenie fasády

 Spoluvlastníci prerábame fasádu na dome, na čo sme si objednali stavebnú firmu. Máme s ňou uzatvorenú zmluvu o diele, kde sa uvádza deň, kedy mali začať a kedy odovzdať hotovú robotu. Aj hodnotu a zloženú zálohu. Práca mala byť hotová už pred dvoma týždňami, my však máme dom len oblepený polystyrénom a problém, aby sem robotníci vôbec prišli. Telefonujem im každý deň a oni vždy hovoria, že prídu, čo sa stane len zriedka. Spolumajiteľ firmy, ktorý nám mal dodať plastové okná sa do toho zapojil tiež, bol zhrozený, že v akom stave to máme spravené...

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.