Právna poradňa

Maloletí a ich spôsobilosť nadobúdať majetok - darovanie a vydržanie

 V nižšie uvedenom článku, vážení čitatelia, upriamujeme pozornosť na špecifický právny prípad, v rámci ktorého sa vyskytujú dva samostatné právne inštitúty v súvislosti s nadodúdaním nehnuteľnosti maloletými - darovanie a vydržanie.

Hoci spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením, zákon odlišuje aj spôsobilosť na právne úkony - a tá môže byť úplná alebo obmedzená, prípadne za určitých zákonom predpokladaných okolností a podmienok možno fyzickú osobu tejto spôsobilosti úplne pozbaviť. Maloleté osoby majú spôsobilosť na právne úkony, avšak vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť, obmedzenú. V plnom rozsahu túto spôsobilost nadobudnú až plnoletosťou.

 

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

 

Diferencia medzi nájmom a podnájmom

Nájom a podnájom vykazujú určité spoločné črty, avšak ide o dva samostatné inštitúty. N ájomný vzťah predstavuje hlavný právny vzťah, od ktorého je podnájomný vzťah odvodený, teda vzťahom závislým od jeho existencie. Podnájomný vzťah možno dojednať na určitú dobu, alebo bez určenia jeho trvania. Ak však hlavný - nájomný vzťah - je časovo limitovaný, je obmedzený jeho trvaním tiež podnájomný vzťah a prenajatú vec nemožno dať do podnájmu na dlhšiu dobu, než je doba trvania hlavného nájomného vzťahu. Jednoznačná závislosť a spätosť podnájomného vzťahu nájomnému je zrejmá aj v tom, že ak v dôsledku konania nájomcu vznikne prenajímateľovi právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, odstúpením prenajímateľa sa nájomná zmluva zrušuje, a to ex tunc - teda o začiatku. To isté sa vzťahuje na podnájomnú zmluvu. Úprava podnájmu je obsiahnutá v § 666 OZ, podľa ktorého je nájomca oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak nájomná zmluva neurčuje inak - to znamená, ak nájomná zmluva, ktorá založila hlavný nájomný pomer, túto možnosť neobmedzuje, prípadne úplne nevylučuje. Úprava podnájmu ďalej vychádza z § 719 OZ ktorý je označený ako Podnájmom bytu (časti bytu). Osobitnú právna úprava nájmu a podnájmu predstavuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

 

 

Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou.

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní na prezentáciu hotelového rezortu spojenú s ponukou služieb, nájmom hotelového apartmánu a dočasného ubytovania v priebehu kalendárneho roka, prosím, venujte pozornosť nižšie uvedeným užitočným právnym informáciám - istotne predídete sklamaniu, strate veľkého množstva finančných prostriedkov a ťažkostiam spojených s vymáhaním svojich platieb za tzv. timesharingové služby v rámci prípadného cezhraničného sporu.

Pojem a charakteristika nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva predstavuje dvojstranný konsenzuálny právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájomná zmluva ako právny úkon musí spĺňať všeobecné náležitosti právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka). Predmetnou právnou skutočnosťou akou je nájomná zmluva kreuje sa nájomný vzťah medzi zúčastnenými zmluvnými stranami - prenajímateľom a nájomcom - ktoré si upravujú medzi sebou svoje vzájomné práva a povinnosti. Na báze nájomnej zmluvy jedna strana (prenajímateľ) prenecháva druhej strane (nájomca) určitú vec za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov z predmetu nájomnej zmluvy, pričom je nevyhnutné zdôrazniť odplatnosť nájomného vzťahu.

Spoločný nájom bytu manželmi a jeho užívanie

Obraciam sa na Vás s touto otázkou: dňa 20.6.1995 som sa stal výlučným užívateľom družstevného bytu v Košiciach, teda bola so mnou spísaná zmluva o nájme bytu. V auguste 1996 som uzavrel manželstvo. Nedávno sme boli právoplatne rozvedení. Bývalá manželka sa z bytu odsťahovala a dňa 20.3.2010 som požiadal príslušnú mestskú časť o zrušenie trvalého pobytu pre bývalú manželku. Dostal som odpoveď, že bývalej manželke nezaniklo užívacie právo k bytu a mojej žiadosti bude vyhovené po predložení právoplatného súdneho rozhodnutia o majetkovo-právnom vyporiadaní. Domnievam sa, že stanovisko je nesprávne, lebo manželke nikdy nezaniklo právo užívať byt, lebo s ňou nebola uzavretá nájomná zmluva s družstvom, to len som jej dal súhlas na prihlásenie sa k trvalému pobytu a s užívaním bytu. V súčasnosti v byte bývam s novou manželkou. Je stanovisko mestskej časti oprávnené? Ďakujem za odpoveď.

Vladimír L., Košice

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy domu. Viacerí vlastníci, ktorí namietame nezákonný postup správcu sme však účelovo neboli v tomto smere oslovení. Požiadali sme doporučenou poštou zástupkyňu o sprístupnenie zmlúv o prenájme spoločných priestorov a dokladov o pohybe finančných prostriedkov na bežnom účte domu, ktorý je na meno zástupkyne, kam by mali plynúť finančné prostriedky z prevádzkovania našej kotolne, ale nič nám nebola ochotná sprístupniť a odmietala prevziať ďalšiu poštu. Komunikáciu odmieta. Nevieme ako ďalej.

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev vlastníkov bytov, uvedená novela zákona prináša zmenu aj v oblasti príspevkovej povinnosti vlastníkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, spôsobu výpočtu príspevkov do fondu a špecifikáciu a rozšírenie príjmových položiek fondu prevádzky, údržby a opráv. Ďalšou zmenou je úprava zodpovednosti za škodu v prípade, ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu za účelom vykonania opravy, údržby alebo vykonania obhliadky.

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prístupný na tejto internetovej adrese.

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)